Oliveira, Ayala Sara Pereira de, Alice Miranda de Oliveira, Giselle Lima Ferreira Cordeiro, Larissa Ferreira dos Santos, Pedro Elias Santos Souza, and Jefferson Petto. 2024. “Automatic Arrhythmia With an Adrenergic Component: Is It Possible to Improve With Physical Exercise?”. JOURNAL OF CARDIAC ARRHYTHMIAS, February. https://doi.org/10.24207/ABEC.2023.22744.